អភិបាលខេត្តកំពង់ធំចំនួន១២រូប ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ដល់បច្ចុប្បន្នអភិបាលខេត្តកំពង់ធំចំនួន១១រូប ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ដល់បច្ចុប្បន្ន, 11 Kampong Thom Provincial Governors ឯកសារយោង

១. ឯកឧត្តម រស់ឈុន ចូលកាន់តំណែងអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ ១៩៧៩-១៩៨២
២.ឯកឧត្តម ងួនញិល ចូលកាន់តំណែង ជាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ឆ្នាំ ១៩៨២-១៩៨៤
៣.ឯកឧត្តម សូហាន់ ចូលកាន់តំណែង ជាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ ១៩៨៤-១៩៨៥
៤.ឯកឧត្តម ខៀលហ៊ល ចូលកាន់តំណែង អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ ១៩៨៥-១៩៨៨
៥.ឯកឧត្តម អ៊ុន នឹង ចូលកាន់តំណែង អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ១៩៨៨-១៩៩០
៦.ឯកឧត្តម ជៀង អំ ចូលកាន់តំណែង អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ឆ្នាំ ១៩៩០-១៩៩៨
៧.ឯកឧត្តម នូ ភឿង ចូលកាន់តំណែងអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ ១៩៩៨-២០០៣
៨.ឯកឧត្តម ណាំ ទុំ ចូលកាន់តំណែង ជា អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ ២០០៣-២០០៩
៩.ឯកឧត្តម ឈុនឈន់ ចូលកាន់តំណែង អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ ២០០៩-២០១៣
១០.ឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន ចូលកាន់តំណែង អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ ២០១៣-២០១៦
១១.ឯកឧត្តម សុកលូ ចូលកាន់តំណែង ជាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ ២០១៦-២០២២
១២.ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ ចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ពីឆ្នាំ ២០២២-បច្ចុប្បន្ន


លេខទំនាក់ទំនង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុក

សាវតាអង្គភាព(ប្រវត្តិ) 
រដ្ឋបាលស្រុកសន្ទុកត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយមមក រហូតដល់សព្វថ្ងៃដែលមាន អភិបាលស្រុក ចំនួន ០៩ រូប រហូត់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ រួមមាន៖ 

១.ឆ្នាំ ១៩៧៩ដល់ ១៩៩០ អភិបាលស្រុក លោក ជា ជាតិ 
២.ឆ្នាំ ១៩៩១ដល់ ១៩៩២ អភិបាលស្រុក លោក យាន ម៉េងតិច 
៣.ឆ្នាំ ១៩៩៣ដល់ ១៩៩៥ អភិបាលស្រុក លោក សុក ឈាង 
៤.ឆ្នាំ ១៩៩៦ដល់ ១៩៩៧ អភិបាលស្រុក លោក ពេជ ប៉ក់ 
៥.ឆ្នាំ ១៩៩៨ដល់ ២០០៦ អភិបាលស្រុក លោក គឹម វ៉ាស៊ី 
៦.ឆ្នាំ ២០០៧ដល់ ២០០៩ អភិបាលស្រុក លោក សុក ឈាង 
៧.ឆ្នាំ ២០១០ដល់ ២០១៥ អភិបាលស្រុក លោក ពេជ សុធា 
៨.ឆ្នាំ ២០១៦ដល់ ២០១៧ អភិបាលស្រុក លោក យស់ បញ្ញារិទ្ធិ 
៩.ឆ្នាំ ២០១៨ដល់ បច្ចុប្បន្ន អភិបាលស្រុក លោក ទូច សុខា 
ត្រូវបានកាន់មុខដំណែងជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកសន្ទុក ។ 

អាសយដ្ឋាននិង លេខទំនាក់ទំនង 
អាស័យដ្ឋានរបស់រដ្ឋបាលស្រុកសន្ទុក ស្ថិតនៅក្នុង ភូមិ ធម្មនាថ ឃុំ តាំងក្រសាំង ស្រុកសន្ទុកខេត្ត កំពង់ធំ ។ -លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ +លោកអភិបាលស្រុក (+៨៥៥) ០១៧ ៨៥១ ២៦៧ +លោកនាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុក (+៨៥៥) ០១២ ៤៥៣ ៤៥៦ ៕ 

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអភិបាលស្រុក សន្ទុក៖
+លោកអភិបាលស្រុក ទូច សុខា Tel: ០១៧ ៨៥១ ២៦៧ +នាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុក ហេង ធារា Tel: ០១២ ៤៥៣ ៤៥៦ ឯកសារយោង

២-លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអភិបាលស្រុក កំពង់ស្វាយ៖
+លោកអភិបាលស្រុក អ៊ុន បុត្ត Tel: ០៩២ ៤៥៥ ៥៦៧ +នាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុក លឹម ធាង Tel: ០៧៧ ៨០៦ ៨០១ ឯកសារយោង

៣-លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអភិបាលស្រុក បារាយណ៍៖
+លោកអភិបាលស្រុក អួង សារឿនត Tel: ០៧៧ ៧០ ៦០ ៦០ ឯកសារយោង

៤-លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអភិបាលស្រុក ស្ទោង៖
+លោកអភិបាលស្រុក ណែត សារី Tel: ០៧៧ ៩៩៨ ៨៣០ ឯកសារយោង

៥-លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអភិបាលស្រុក តាំងគោក៖
+លោកអភិបាលស្រុក ហាក់ ម៉ុងហួត Tel: ០៧៧ ៨៧៥ ៥៥៥ ឯកសារយោង

៦-លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអភិបាលស្រុក ប្រាសាទសំបូរ៖
+លោកអភិបាលស្រុក ហាក់ ម៉ុងហួត Tel: ០១២ ៩៦៩ ០០៩ +លាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកៈ 077 885 217 ឯកសារយោង

៧-លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអភិបាលស្រុក ប្រាសាទបល្ល័ង្ក៖
+លោកអភិបាលស្រុក វណ្ណៈ សោភានិត Tel: ០១២ ២២៨ ២៦៨ +លាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកៈ ០៩២ ៤៣៥ ៦២៤ ឯកសារយោង

៨-លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអភិបាលស្រុក សណ្តាន់៖
+លោកអភិបាលស្រុក ...... Tel: ០១២ ៤៥៦ ៧០៦ ឯកសារយោង

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ប្រធានមន្ទីព័ត៌មានខេត្តកំពង់ធំ

អាសយដ្ឋានមន្ទីព័ត៌មានខេត្ត ភូមិអាចារ្យលាក់ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ -០៧៧ ៣៣ ១១ ៤៣ លេខទូរស័ព្ទលោកស្រីប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ធំ -០៦២ ២១០៤៦៥ លេខទូរស័ព្ទមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ធំ