រចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិក

 ១ សៅ ធឿន

 ២ ជា វិនឡុង

 ៣ ជា សំអាត

 ៤  អឿន វណ្ណ:

 ៥  សេង ឃួន

 ៦ លន់ ចំរើន

 ៧ សៅ សុផល

 ៨ អ៊ិន រ៉ាសុី

 ៩ សៅ គោ

 ១០ ចាប សុផន

 ១១ ជួន ពុតណា

 ១២ គឹម សាង

 ១៣ មឹម សម្បត្តិ